دفاتر سری جلد چرمی

دفتر سری Engrav

 ابعاد: ۲۱*۱۴       تعداد صفحات :۱۹۲      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:80Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:⬜      مصور:⬜

پلنر Budget

 ابعاد: ۲۱*۱۴       تعداد صفحات :۱۹۲      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:80Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:⬜      مصور:⬜

پلنر لجند

 ابعاد: ۲۱*۱۴       تعداد صفحات :۱۹۲      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:80Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:⬜      مصور:⬜

دفتر یادداشت لجند

 ابعاد: ۲۱*۱۴       تعداد صفحات :۱۹۲      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:80Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:⬜      مصور:⬜