پلنرهای همیشه

پلنر ماهانه

این پلنر ماهانه و مناسب برای مصرف یک سال است. ( ۱۲ ماه ۲۴ صفحه‌ایی)

ویو ماه و برنامه‌ی کلی ماه (۲ صفحه)

برنامه‌ریزی طبقه‌بندی شده  (۲  صفحه)

صفحات نقطه‌ای (۲ صفحه اول ماه و ۲ صفحه آخر ماه)

صفحات هفتگی (۵ تا ۲ صفحه‌ایی)

حساب و آنالیز حساب (۲ صفحه)

ردیاب عادت (۲ صفحه)

آنالیز ماه (۲  صفحه)

 ابعاد: 21*15       تعداد صفحات :290      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:70Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:⬜      مصور:⬜

پلنر استيودنت (دانش آموزی)

این پلنر مناسب دانش‌اموزان است. (۹ ماه ۱۸صفحه‌ای)

زمانبندی کلاس‌ها (۱ صفحه‌) – برنامه‌ریزی ماهانه (۲ صفحه) – ردیاب مقدار ساعت مطالعه و نمرات درس‌ها (۲ صفحه) – برنامه‌ریزی هفتگی (۲ صفحه) – ردیاب عادت‌ها (۲ صفحه) – صفحات نقطه‌ای (۲ صفحه)

 ابعاد: 19*20      تعداد صفحات :166      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:70Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:✅      مصور:⬜

پلنر هفتگی

این پلنر هفتگی و مناسب برای مصرف ۱ سال است. (۶۰ هفته‌ی ۲صفحه‌ایی)

برنامه‌ریزی هفتگی (۱ صفحه)- صفحه‌ی خط‌دار (۱ صفحه)

 ابعاد: 16/۵*23       تعداد صفحات :120      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:80Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:⬜      مصور:⬜

پلنر روزانه

این پلنر روزانه و مناسب برای سه ماه است. ( ۹۰ روز دو صفحه‌ایی)

برنامه‌ریزی روزانه (دو صفحه)

 ابعاد: ۲0/۵*14.5       تعداد صفحات :180      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:70Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:⬜      مصور:⬜

پلنر و تودولیست هفتگی

این پلنر هفتگی و مناسب برای مصرف ۱ سال است. (۶۰ هفته‌ی دو صفحه‌ایی)

برنامه‌ریزی هفتگی (۱  صفحه) – صفحه‌ی خط‌دار (۱ صفحه)

 ابعاد: ۲8/۵*۱2/۵       تعداد صفحات :120      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:80Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:⬜      مصور:⬜

پلنر آکادمیک

مناسب برای دانشجو و دانش‌آموزان.
این پلنر با بقیه‌ی پلنرها فرق دارد و با ترتیب بندی زیر ارائه شده است. برای حداقل ۴ ماه مناسب است. (بر حسب نیاز به برنامه‌ریزی ماهانه یا برنامه‌ریزی هفتگی و یا برنامه‌ریزی روزانه، لازم نیست همه مدل صفحات برنامه‌ریزی را پر کنیم.)

زمانبندی کلاس‌ها (۲ صفحه) – برنامه‌ریزی درس‌ها (۸ صفحه) – ردیاب مقدار مطالعه و نمرات درس‌ها (۸ صفحه) – برنامه‌ریزی دقیقه ۹۰ یا  ۵ هفته تا ددلاین  (۱۰ صفحه) – برنامه‌ریزی ماهانه (۴ صفحه) – برنامه‌ریزی هفتگی (۱۶ صفحه) – برنامه‌ریزی روزانه(۱۱۲ صفحه)

 ابعاد: 23*16.5       تعداد صفحات :174      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:70Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:⬜      مصور:⬜

پلنر هفتگی هیناتا

این پلنر هفتگی و مناسب برای ۴ ماه است. (۲۱ هفته‌ی ۸ صفحه‌ایی)

برنامه‌ریزی هفتگی برنامه‌ها (۱ صفحه)

برنامه‌ریزی هفتگی کلی (۱ صفحه)

ردیاب عادت‌ها ( ۱ صفحه)

برنامه‌ریزی زمان‌دار هفتگی (۲ صفحه)

حساب‌ها (۱ صفحه)

آنالیز عادات (۱ صفحه)

آنالیز هفته ( ۱ صفحه)

 ابعاد: 21*15       تعداد صفحات :168      نوع کاغذ:سفید خط دار         گراماژ:70Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:✅      مصور:⬜

پلنر روزانه هلودی

این پلنر هفتگی/روزانه و مناسب برای ۴ ماه است. (۲۰ هفته‌ی ۸ صفحه‌ایی)

برنامه‌ریزی هفتگی (۱  صفحه)

برنامه‌ریزی روزانه (۱  صفحه)

 ابعاد: ۲0/۵*14.5       تعداد صفحات :180      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:70Gm

 شمیز :⬜    گالینگور:✅      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:⬜      مصور:⬜