دفترهای سری Colorful

دفتر یادداشت ون‌گوگ

 ابعاد: ۲۱/۵*۱۴/۵       تعداد صفحات :۱۹۲      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:100Gm

 شمیز :✅    گالینگور:⬜      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:✅      مصور:✅

دفتر یادداشت من عاشق شهرم

 ابعاد: ۲۱/۵*۱۴/۵       تعداد صفحات :۱۹۲      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:100Gm

 شمیز :✅    گالینگور:⬜      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:✅      مصور:✅

دفتر یادداشت نویسندگان

 ابعاد: ۲۱/۵*۱۴/۵       تعداد صفحات :۱۹۲      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:100Gm

 شمیز :✅    گالینگور:⬜      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:✅      مصور:✅

دفتر یادداشت تن‌تن

 ابعاد: ۲۱/۵*۱۴/۵       تعداد صفحات :۱۹۲      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:100Gm

 شمیز :✅    گالینگور:⬜      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:✅      مصور:✅

دفتر یادداشت فرندز

 ابعاد: ۲۱/۵*۱۴/۵       تعداد صفحات :۱۹۲      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:100Gm

 شمیز :✅    گالینگور:⬜      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:✅      مصور:✅

دفتر يادداشت استاروارز

 ابعاد: ۲۱/۵*۱۴/۵       تعداد صفحات :۱۹۲      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:100Gm

 شمیز :✅    گالینگور:⬜      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:✅      مصور:✅

دفتر يادداشت هری پاتر

 ابعاد: ۲۱/۵*۱۴/۵       تعداد صفحات :۱۹۲      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:100Gm

 شمیز :✅    گالینگور:⬜      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:✅      مصور:✅

دفتر يادداشت مارول

 ابعاد: ۲۱/۵*۱۴/۵       تعداد صفحات :۱۹۲      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:100Gm

 شمیز :✅    گالینگور:⬜      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:✅      مصور:✅


دفتر یادداشت دی سی

 ابعاد: ۲۱/۵*۱۴/۵       تعداد صفحات :۱۹۲      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:100Gm

 شمیز :✅    گالینگور:⬜      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:✅      مصور:✅

دفاتر یادداشت اتک آن تایتان

 ابعاد: ۲۱/۵*۱۴/۵       تعداد صفحات :۱۹۲      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:100Gm

 شمیز :✅    گالینگور:⬜      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:✅      مصور:✅

دفتر یادداشت کال آف دیوتی

 ابعاد: ۲۱/۵*۱۴/۵       تعداد صفحات :۱۹۲      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:100Gm

 شمیز :✅    گالینگور:⬜      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:✅      مصور:✅

دفتر یادداشت بنکسی

 ابعاد: ۲۱/۵*۱۴/۵       تعداد صفحات :۱۹۲      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:100Gm

 شمیز :✅    گالینگور:⬜      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:✅      مصور:✅

دفتر یادداشت سیمپسون

 ابعاد: ۲۱/۵*۱۴/۵       تعداد صفحات :۱۹۲      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:100Gm

 شمیز :✅    گالینگور:⬜      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:✅      مصور:✅

دفتر یادداشت پوستر فیلم

 ابعاد: ۲۱/۵*۱۴/۵       تعداد صفحات :۱۹۲      نوع کاغذ:سفید         گراماژ:100Gm

 شمیز :✅    گالینگور:⬜      خط دار:✅     بی خط:⬜    رنگی:✅      مصور:✅